Chatummaharadzhika

Chatummaharadzhika
- Viz kosmologie buddhismu. Buddhismus. Slovník. - M .: Republika. N. L. Žukovská, V. I. Kornev. 1992.
- viz kosmologie buddhismu.

Buddhismus. Slovník. - M .: Republika. N. L. Žukovská, V. I. Kornev. 1992.