Abhidhamma - Pitaka

Abhidhamma - Pitaka
, Jeden ze tří DOS. Buddha canon díly spolu s Sutta pitaky a Vinaya pitaky (viz. Tipitaka). NL Zhukovská Buddhismus. Slovník. - M .: Republika. N. L. Žukovská, V. I. Kornev. 1992.
, jeden ze tří DOS. Buddha canon díly spolu s Sutta pitaky a Vinaya pitaky (viz. Tipitaka). NL Zhukovská


Buddhismus. Slovník. - M .: Republika. N. L. Žukovská, V. I. Kornev. 1992.